Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Provozovatel webu inFotbal.cz
Sport News Invest s.r.o.,

vedená u Městského soudu v Praze (spisová značka C 390640)
IČO: 19720696
V Cihelnách 247
277 51 Nelahozeves

Kontakt: infotbal@infotbal.cz

Soubory cookies třetích stran

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics ke shromažďování anonymních informací, jako je počet návštěvníků webu a nejoblíbenější stránky. Zapnutí tohoto souboru cookie nám pomáhá zlepšovat webové stránky a služby pro vás.

Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu nebo jiných webech.

Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich webových stránkách a dalších stránkách na internetu.

Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam (na webu www.aboutads.info si můžete odhlásit používání souborů cookie pro personalizované reklamy, které pocházejí od dodavatelů inzerce třetích stran).

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Napište nám na email infotbal@infotbal.cz.

Kam se posílají vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

_________________________

Privacy policy (GDPR)

Who we are

Site owner inFotbal.cz
Sport News Invest s.r.o.,

filed at the Municipal Court in Prague (file no. C 390640)
VAT: CZ19720696
V Cihelnách 247
277 51 Nelahozeves

Contact: infotbal@infotbal.cz

Third party cookies

This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Allowing this cookie helps us to improve the website and service to you.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s previous visits to this or other sites.

Cookies allow Google and its partners to serve ads to users based on their visits to your website and other sites on the Internet.

Users can opt out of personalized advertising by setting their advertising preferences (you can opt out of cookies for personalized ads that come from third-party advertising providers by visiting www.aboutads.info).

Embedded content from other websites

Posts on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites is treated the same as if the visitor had visited another website.

These websites may collect information about you, use cookies, embed additional tracking from third parties, and track your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your information with

If you request a password reset, your IP address will be included in the password reset email.

How long we keep your data

If you post a comment, the comment and its metadata will be kept indefinitely. The data is retained in order to automatically recognize and approve all subsequent comments, rather than being kept in the moderation queue.

For users who register on this site (if they have the option), we also store the personal data they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Site administrators can also view and edit this information.

What rights do you have?

If you have an account on this site or have posted comments here, you may request to receive an export file of the personal information we hold about you, including any information you have provided to us. You can also request that we delete any personal data we hold about you. This option does not apply to data that we are required to retain for administrative, legal or security reasons. Please email us at infotbal@infotbal.cz.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked by an automated spam detection service that may be located abroad.